โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Divo Pump ขนาด 150W 12V

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Divo Pump ขนาด 150W 12V