โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Divo Pump ขนาด 150W 24V

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Divo Pump ขนาด 150W 24V