โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 75SPS 1.0/30/D24/300

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 75SPS 1.0/30/D24/300