โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Surface Pump ขนาด STC-SJP21/19-D72/750

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Surface Pump ขนาด STC-SJP21/19-D72/750