แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 200Ah 12V – Flooded Type

แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 200Ah 12V – Flooded Type