แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 80Ah 12V – Flooded Type

แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 80Ah 12V – Flooded Type