แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 130Ah 12V – Flooded Type

แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 130Ah 12V – Flooded Type