แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 135Ah 12V – Flooded Type

แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 135Ah 12V – Flooded Type