แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 85Ah 12V – Flooded Type

แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 85Ah 12V – Flooded Type

แบตเตอรี่ ชนิด Deep Cycle ขนาด 85Ah 12V – Flooded Type