สาระน่ารู้เกี่ยวกับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

Q1 :  ข้อจำกัดด้านเทคนิคของระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการรับไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

 

           การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังงานที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี การที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งในพื้นที่เดียวกันและมีปริมาณมาก จะเป็นความเสี่ยงที่จะก่อผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า โดยเฉพาะปัญหาแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ๆ ไม่มีการใช้ในเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และอาจกระทบต่อความมั่นคง หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูง

 

Q2  :  กกพ. กำกับดูแลคุณภาพไฟฟ้าและความมั่นคงระบบไฟฟ้าอย่างไร

 

 

            กกพ. กำกับการออกข้อกำหนด การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

♦     ไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพระบบพลังงาน

♦     ไม่ทำให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนร่วมเสียประโยชน์

♦     ไม่กีดกันผู้ประกอบการรายอื่น

♦     มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ ไม่ก่อให้เกิดภาระกับผู้ขอใช้ / เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเกินสมควร

♦     กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้ขอใช้ / เชื่อมต่อ และผู้ให้บริการอย่างชัดเจน.

 


ผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code) ที่การไฟฟ้าประกาศกำหนด

 

♦     ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางเทคนิค

⇝      ไม่ทำให้กระแสไฟที่ไหลในสายจำหน่ายหรือสายส่งเกินพิกัด และไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวม

⇝      ไม่ทำให้แรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐาน

⇝      ไม่ทำให้ค่ากระแสลัดวงจรรวมในระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินร้อยละ 85 ของค่าวิสัยสามารถตัดกระแสลัดวงจรของอุปกรณ์ตัดต่อวงจรหรืออุปกรณ์ป้องกัน

♦     ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า โดยออกแบบระบบควบคุมการจ่ายไฟขนานเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่กำหนด

 

⇝      ควบคุมแรงดัน และตัวประกอบกาลังไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

⇝      ควบคุมความถี่ไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง 50 ± 0.5 Hz

⇝      ควบคุมแรงดันกระเพื่อม และฮาร์มอนิกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

⇝      ควบคุมปริมาณไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

⇝      ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter)

>>      ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดกาลังผลิตมากกว่า 1 MW

>>      ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดคอนเวอร์เตอร์ ที่มีขนาดรวมกันมากกว่า 250 kW

⇝      ติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล และระบบการติดต่อสื่อสาร

⇝      ติดตั้งและตั้งค่าควบคุมระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าเพื่อรักษาระดับแรงดัน สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าผ่านคอนเวอร์เตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น